Nieuws

(voor toegang tot ledeninformatie en uitslagen is registratie & inloggen vereist)

U zult het zich ongetwijfeld reeds hebben afgevraagd. Hoe zit het met mijn schietbeurten tijdens en na de tijdelijke sluiting door de COVID19-crisis? Inmiddels is er overleg geweest tussen de KNSA en de dienst Korpscheftaken van de Politie waarna het volgende is geformuleerd. 

Lees het volledige artikel op de site van de KNSA

Veel verlofhouders als gevolg van de sluiting van schietsportverenigingen, niet in staat zijn om het vereiste minimumaantal van 18 schietbeurten te behalen. Daarvoor is ook bij de politie begrip. 

In de Circulaire wapens en munitie, artikel 2.4.2 is een passage is opgenomen inzake onvoldoende schietbeurten (pagina 41) die luidt als volgt:

ONVOLDOENDE SCHIETBEURTEN:
Wanneer de aanvrager bij verlenging van de geldigheidsduur van een bestaand verlof niet kan aantonen voldoende schietbeurten te hebben behaald maar wel ten genoegen van de korpschef kan onderbouwen, dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van een oorzaak die hem redelijkerwijs niet kan worden aangerekend – bijvoorbeeld langdurige ziekte, langdurig verblijf in het buitenland, andere persoonlijke omstandigheden – dan kan de verlenging van de geldigheidsduur van het verlof hem niettemin worden toegestaan.

Op grond van bovengenoemde bepaling uit de Circulaire, kan de afdeling Korpscheftaken van de politie dus het verlof verlengen, ook al zijn er niet voldoende schietbeurten verricht. De kern van deze bepaling is dat het onvoldoende verrichte aantal schietbeurten de verlofhouder niet moet zijn aan te rekenen. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij langdurige ziekte of bijvoorbeeld een militaire missie naar het buitenland.

Inmiddels zijn wij met de Nationale Politie overeengekomen dat zij de politie-eenheden – in het bijzonder de afdelingen KCT – zullen verzoeken om met toepassing van artikel 2.4.2 uit de Circulaire, bij de verlofverlenging coulant om te gaan met het minimum vereiste aantal schietbeurten.

Wij gaan ervan uit dat dit ook zal gebeuren, maar mochten verlofhouders onverhoopt toch problemen ondervinden bij de verlenging vanwege het aantal schietbeurten, dan zal de KNSA hen daarin zo nodig bijstaan.

Lees het volledige artikel op de site van de KNSA